1. Photo
  2. Photo
  3. Photo
  4. Photo
  5. Photo
  6. Photo
  7. Photo
  8. Photo

Rashi en español


Bereishit
Bereishit 1:1

Noaj
Bereishit 6:14

Lej Leja
Bereishit 17:5

Vayairoh

Jayei Sarah
Bereishis 25:1

Toldos
Bereishit 25:24

Vayaitzai
Bereishis 28:10

Vayishlaj
Bereishis 34:1

Vayaishev
Bereishis 37:11

Mikaitz
Bereishis 44:7

Vayigash
Bereishis 47:17

Vayechi

Shemos
Shemos 2:14

Va'ayroh
Shemos 6:20

Bo

Beshalach
Shemos 14:10

Yisro
Shemos 20:2

Mishpotim
Shemos 23:20

Terumah
Shemos 25:5

Tetzaveh

Ki Sisoh
Shemos 33:23

Vayakhel

Pekudei

Vayikroh
Vayikroh 1:9

Tzav
Vayikroh 7:12

Shemini
Vayikroh 10:2

Tazriah

Metzorah
Vayikroh 14:2

Acharei

Kedoshim
Vayikroh 19:14

Emor
Vayikroh 23:3

Behar

Bejukosai
Vayikroh 25:1

Bamidbar

Naso

Beha'aloschoh

Shelach

Korach

Chukas

Balak

Pinchos

Matos

Masai

Devorim

Vo'eschanan

Aikev

Re'ah

Shoftim

Teitzei
Devarim 25:19

Tavo
Devarim 28:68

Nitzavim
Devarim 30:6

Vayelej
Devarim 31:17

Ha'azinu
Devarim 32:10

Beraja
Devarim 34:8